دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1386 
یک مدل سینتیکی تجربی جدید در رنگرزی اکریلیک با رنگزای کاتیونی

صفحه 73-82

علی رضا تهرانی بقا؛ برهمن موثق؛ مختار آرامی؛ سید حسین امیر شاهی؛ فرد منگر


رنگبری مخلوط مواد رنگزای مالاکیت سبز و اورانژ II از آب‌های آلوده با استفاده از واکنشگر شبه فنتون

صفحه 83-89

نظام الدین دانشور؛ وحید وطن پور سرقین؛ علیرضا ختائی؛ محمدحسین رسولی فرد؛ مسعود رستگار


سنجش آسیب‌زایی رنگزاهای آزوی اسیدی در DNA به روش الکتروفورز تک سلولی

صفحه 111-119

سیامک سلامی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ فاطمه کرمی تهرانی؛ محمود آقایی