یک مدل سینتیکی تجربی جدید در رنگرزی اکریلیک با رنگزای کاتیونی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده شیمی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 گروه شیمی، دانشگاه اموری

چکیده

اثر کندکنندگی یک سری سطح فعال‌های کاتیونی دوقلو در رنگرزی اکریلیک با یک رنگزای کاتیونی (متیلن بلو) با استفاده از طیف‌سنجی نور مرئی ـ ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت جذب رنگزا با افزایش دما، افزایش می‌یابد و قدرت کندکنندگی سطح فعال‌های دوقلوی کاتیونی بسیار بیشتر از نمونه مونومری آنهاست. در این تحقیق یک مدل سینتیکی (همزمان مرتبه اول و دوم) برای رنگرزی لیف اکریلیک ارائه شده است. سینتیک رنگرزی اکریلیک با یک رنگزای کاتیونی در دماهای مختلف و در حضور سطح فعال‌های مونومری و دوقلو با استفاده از معادلات تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. معادله جدید در مقایسه با سایر معادلات سینتیکی، توافق بسیار خوبی با مقادیر تجربی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Empirical Kinetic Model for Acrylic Dyeing with a Cationic Dye

نویسندگان [English]

  • A.R. Tehrani-Bagha 1
  • B. Movassagh 2
  • M. Arami 3
  • S.H. Amirshahi 3
  • F. Menger 4
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Chemistry, Tusi University
3 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
4 Chemistry Department, Emory University
چکیده [English]

The retarding effect of gemini cationic surfactants in acrylic dyeing with a cationic dye (methylene blue) was studied by using UV-Vis spectroscopy. The dye adsorption rate increases with increasing temperature. The retarding action of gemini cationic surfactants is much stronger than that of the corresponding monomeric surfactants. In this work, a new empirical kinetic model based on simultaneous first and second order has been proposed. The kinetic of acrylic dyeing with a cationic dye at different temperatures and in the presence of monomeric and gemini cationic surfactants was studied by using different empirical equations. The proposed equation showed a very good correlation with experimental data in comparison to the previous ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetic Model
  • Acrylic dyeing
  • Gemini surfactants
  • Retarding
  • Cationic dye