مقایسه روش‌های نگوبیر و نگوبیر اصلاح شده با ضریب n به منظور توصیف چاپگر ‌نقطه‌ای چهار رنگ

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق توصیف چاپگر ‌نقطه‌ای، به دو روش نگوبیر و نگوبیر اصلاح شده با ضریب n برای یک چاپگر ‌نقطه‌ای با چهار اولیه رنگی مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم ارتباط تقریباً خطی بین فضای پوشیده شده واقعی و هدف، برای رنگزاهای غیرمشکی چاپگر استفاده شده، انحراف زیاد بین سطح پوشیده شده واقعی و هدف برای رنگزای مشکی چاپگر، باعث ایجاد خطا در تخمین مؤلفه‌های رنگی در مدل نگوبیر شده است. نتایج به دست آمده برای نمونه‌های آزمایش شده نیز نشان‌دهنده خطای محاسباتی کمتر در نمونه‌های تخمین زده شده به روش نگوبیر اصلاح شده با ضریب n نسبت به روش نگوبیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Neugebauer and n-Modified Neugebauer Models for the Characterization of a Four-color Halftone Printer

نویسندگان [English]

  • F. M. Abed 1
  • S.H. Amirshahi 2
  • S. M. Mortazavi 3
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Textile Engineering Department, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In this study, the characterization of a four-color halftone printer was carried out by original Neugebauer and n-modified Neugebauer models. According to the results, the modified Neugebauer method was led to a better outcome. Although the relation between target dot area and real dot area for a color inks were linear, the nonlinearity of target and real dot area for black ink caused some error especially in dark samples. In the n-modified Neugebauer model the nonlinearity between real and target dot area was considered. Therefore, this model was led to a better color reproduction accuracy as comparison with the original Neugebauer model. The results showed that the modified Neugebuer method is led to better outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Printer characterization
  • Neugebauer model
  • Halftone
  • Four-color printer
  • Dot gain