سنجش آسیب‌زایی رنگزاهای آزوی اسیدی در DNA به روش الکتروفورز تک سلولی

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رنگزاهای آزو به عنوان دسته‌ای از رنگزاها، کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارند که پتانسیل جهش‌زایی و سرطان‌زایی برخی از این نوع رنگزاها در مطالعات اولیه معلوم شده است لذا سنجش پتانسیل ترکیبات شیمیایی پرمصرف این گروه بخصوص در کیفیت تجاری آنها در ایجاد آسیب در ماده ژنتیکی سلول، DNA ، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این تحقیق، میزان آسیب در DNA به دنبال تیمار رده سلولی HL-60 با رنگزاهای آزوی اسیدی شامل اسید قرمز 14، اسید آبی 92، اسید آبی 5 و اسید زرد 36. به روش سنجش میزان تولید سلول‌های کامت یا الکتروفورز تک‌سلولی بررسی گردید. رده سلولی با غلظت‌های 0.1 الی 1.2% به مدت 12 و 24 ساعت تیمار شد. نتایج نشان داد که این چهار رنگزا در مقایسه با بنزیدین به عنوان کنترل مثبت قادر به افزایش معنی‌داری در میزان هیچ یک از اشکال 1+، 2+ یا 3+ سلول‌های کامت نیستند. با توجه به مکانیسم‌های فعال‌ساز متابولیسمی درون‌بدنی برای رنگزاهای آزو، انجام آزمایش کامت به فرم in vivo یا بعد از فعال‌سازی رنگزاها با استفاده از سیستم کبدی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Acid Azo Dyes-induced DNA Damage Using Single Cell Electrophoresis

نویسندگان [English]

  • S. Salami 1
  • F. Nourmohammadian 2
  • M. Aghaei 3
1 Department of Nutrition, University of Medical Sciences Urmia
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Clinical Biochemistry, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Carcinogenic and mutagenic potential of some azo dyes as a category of common dyes in different types of industries has been reported. Current study was designed to asses the DNA damage induced by some commonly used commercial grade acid azo dyes using single cell electrophoresis, comet assay, in human HL-60 cell lines. The results showed that DNA damage in HL-60 cells, namely comet positive cells, were not significantly increased after 12 and 24 hours treatment with azo dyes: Acid Red 14, Acid Blue 92, Acid Blue 5 and Acid Yellow 36 at concentration ranging 0.1- 1.2%. Considering complex metabolic mechanisms of azo dyes in mammalians, further evaluation of DNA damage using in vivo comet assay is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid dyes
  • Azo Dyes
  • carcinogenic
  • comet assay
  • Single cell electrophoresis
  • HL-60 cells