رنگبری مخلوط مواد رنگزای مالاکیت سبز و اورانژ II از آب‌های آلوده با استفاده از واکنشگر شبه فنتون

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

2 گروه شیمی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه زنجان

4 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این کار پژوهشی، از روش شبه فنتون (Fe3+/H2O2) که یکی از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) می‌باشد، برای حذف مخلوط مواد رنگزای مالاکیت سبز و اورانژ II استفاده گردید. هدف از این تحقیق، بررسی امکان حذف مخلوط مواد رنگزای مذکور به روش شبه فنتون و بررسی تأثیر مواد رنگزا بر میزان رنگبری یکدیگر در حالت مخلوط می‌باشد. نتایج نشان داد که حضور اورانژ II موجب تسریع واکنش رنگبری مالاکیت سبز می‌گردد، در حالی که میزان حذف اورانژ II در حضور مالاکیت سبز کاهش می‌یابد. تأثیر عوامل مؤثر بر واکنش از قبیل غلظت H2O2، غلظت Fe3+ و تغییر غلظت اولیة مواد رنگزا بر میزان حذف نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار غلظت Fe3+ میزان حذف هر دو مادة رنگزا افزایش یافت. همچنین بهترین میزان حذف رنگزا برای هر دو مادة رنگزا در نسبت مولی H2O2 / Fe3+=20 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decolorization of Mixture of Dyes Containing Malachite Green and Orange II by Fenton-like Reagent

نویسندگان [English]

  • N. Daneshvar 1
  • V. Vatanpour 2
  • A. R. Khataee 1
  • M. H. Rasoulifard 3
  • M. Rastegar 4
1 Department of Chemistry, Tabriz University
2 Department Of Chemistry, Kharazmi University
3 Department of chemistry,Faculty of Science, University of Zanjan
4 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, Tabriz University
چکیده [English]

In this work, Fenton-like reagent (Fe3+/H2O2) that it is one of the advanced oxidation processes (AOPs) was used for the removal of mixture of dyes containing Malachite green(MG) and Orange II. Aim of this research is investigation of possibility of mixture of dyes decolorization by Fentons reagent. In addition, effect of presence of one dyes on decolorization efficiency of another dye in mixture was examined. Results showed that in the presence of Orange II, removal efficiency of MG has been accelerated, whereas Orange II removal efficiency in the presence of Malachite green has been reduced. Influence of effective parameters on Fenton-like reaction such as H2O2 and Fe3+ concentration and initial concentration of dyes on the removal were investigated. Results showed that removal efficiency of dyes by increasing of Fe3+ concentration was increased. In addition, the best dye removal for both dyes were obtained at the molar ratio of H2O2/Fe3+=20.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fenton-like process
  • Decolorization
  • Advanced oxidation processes
  • Malachite Green
  • Orange II