دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1393 
مروری اجمالی بر مدل‌های پیشگویی رنگ

صفحه 249-260

مهزیار گرجی بندپی؛ کیوان انصاری؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان