پتینه‌کردن چوب با دی‌اتانل‌آمین: ویژگی‌ها و مقاومت آن در برابر هوازدگی

نویسندگان

1 دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

2 گروه مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

3 گروه علوم چوب و کاغذ ، دانشگاه تهران

چکیده

ایجاد ظاهر قدیمی در سطح چوب یا پاتین، اهمیت زیادی در فرآیندهای مرمت آثار تاریخی و همچنین ساخت مبلمان دارد. در این پژوهش چوب کبوده (Populus alba L) پتینه‌شده با استفاده از تیمار دی اتانل آمین و مقاومت آن در برابر هوازدگی مورد مطالعه قرار گرفت. هوازدگی مصنوعی براساس دستورالعمل ASTM 2565-99 در دو مرحله 300 و 800 ساعت انجام شد. ارزیابی‌ها با استفاده از رنگ‌سنجی، طیف‌سنجی زیر قرمز- بازتاب کل تضعیف شده تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج نشان داد که دی‌اتانل‌آمین بیشتر با گروه کربونیل در همی‌سلولز و واحد سرینجیل در لیگنین واکنش می‌دهد و باعث افزایش تیرگی، قرمزی و زردی چوب می‌گردد. در مرحله اول هوازدگی (300 ساعت) فتواکسیداسیون لیگنین در واحد گواییاسیل متمرکز گردید ولی در مرحله دوم (800 ساعت) واحد سرینجیل نیز دچار تخریب شد. پتینه‌کردن چوب کبوده در طولانی مدت از تخریب ناشی از هوازدگی جلوگیری نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patination of Wood with Diethanolamine: Characteristics and its Resistance Against Weathering

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadi 2
  • K. Pourtahmasi 3
2 Faculty of Conservation, Art University of Isfahan
3 Department of Wood and Paper, Univertsity of Tehran
چکیده [English]

Patination or producing the appearance of age has a great importance in the restoration of historical relics and furniture industry. In this research, patination of white poplar wood (Populus alba L) with Diethanolamine (DEA) and its resistance against weathering was investigated. Treated and untreated samples artificially were weathered for 300 and 800 hours, regarding ASTM 2565-99. Structural changes were investigated by application of Colorimetery, ATR-FTIR spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. Results showed that DEA reacts with carbonyl group in hemicelluloses and syringyl unit of lignin. It causes to increase of darkness, yellowness and redness of wood. In the first stage of weathering (300 hours) photo-oxidation of lignin localized on guaiacyl unit, but in the second stage (800 hours) syringyl unit of lignin was degraded. Patination does not protect the white poplar wood against weathering for long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood
  • White poplar
  • Patina
  • Diethanolamine
  • Weathering