سنتز و شناسایی یورتان آکریلات تابش‌پز با گروه‌های کربوکسیل به عنوان پراکنش‌گر آنیونی پلیمری و بررسی پراکنش سیلیکا (SiO2) و دی‌اکسید تیتانیم (TiO2)

نویسندگان

1 گروه شیمی آلی، دانشگاه پیام نور تهران

2 گروه رزین و افزودنی‌ها، پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، یورتان آکریلات کربوکسیله تابش‌پز به وسیله دی‌متیلول پروپیونیک اسید (DMPA)، ایزوفورن‌ دی‌ایزوسیانات ((IPDI، هیدروکسی‌اتیل متاکریلات (HEMA) در مجاورت کاتالیزور دی‌بوتیل‌تین ‌دی‌لورات(DBTDL) و حلال استن سنتز شد. سپس گروه‌های کربوکسیلیک در پراکنش‌گر یورتان آکریلات تابش‌پز به وسیله تری‌اتیل آمین (TEA) خنثی شد. ساختار مولکولی پراکنش‌‌گر آنیونی‌یورتان آکریلات به وسیله طیف‌سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز (FT-IR) مشخص شد. علاوه براین، از این پراکنش‌گرها برای پراکنش ذرات TiO2 و SiO2 استفاده شد و کیفیت و میزان پراکنش ذرات توسط گریندومتر بررسی شد. نتایج نشان دادند به دلیل وجود گروه‌های کربوکسیلات در زنجیره‌های پلیمری می‌توان به طور قابل توجهی زمان پراکنش را کاهش و پایداری ذرات در سوسپانسیون را افزایش داد. همچنین رابطه میان افزایش وزن مولکولی یورتان آکریلات کربوکسیله و عملکرد آن به عنوان پراکنش‌گر مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of UV-Curable Carboxylated Urethane Acrylate as an Anionic Polymeric Dispersant and Dispersion Study of SiO2 and TiO2

نویسندگان [English]

  • F. Mehrali 1
  • F. Najafi 2
  • B. Shirkavand Hadavand 3
1 Department of Organic Chemistry, Tehran Payamenoor University
2 Department of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
3 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, radiation curable carboxylated urethane acrylate as an anionic polymeric dispersant with dimethylol propionic acid (DMPA), isophorone diisocyanate (IPDI), hydroxyethyl methacrylate (HEMA) in presence of dibutyltin dilaurate (DBTDL) as catalyst and acetone were synthesized. Then the carboxylic groups in dispersants were neutralized with triethylamine (TEA). Molecular structure of anionic polyurethane acrylate dispersants (AUAD) were characterized by fourier transforms infrared spectroscopy (FT-IR). Moreover, the dispersants were used for dispersing of TiO2 and SiO2 and the quality and quantity of particles dispersion were examined by Grindometer. Results show that in presence of carboxylate groups in backbone of polymer significantly reduce the time of dispersing. Also dispersion stability of the particles in the suspension was increased. Also the relationship between the increasing of polyurethane molecular weight and its work as a dispersant was discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Polymeric dispersant
  • Anionic dispersant
  • UV-curable
  • Grindometer