دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1392 
استفاده از خصلت فلوئورسانس مشتق رنگزای پیریلیومی جهت طراحی حسگر نوری سولفات گزین

صفحه 47-52

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مرتضی رضاپور؛ مصطفی حسنی سعدی