بررسی اثر ویژگی‌های فیزیکی رزین براستحکام چسبندگی و مقاومت خوردگی پوشش‌های لاتکس در زیرآیندهای آهنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

منومر sipomer pam 100sp محصول Rhodia به عنوان عامل بهبود دهنده چسبندگی سیستم‌های اکریلیکی معرفی شده است. در این تحقیق یک لاتکس بر پایه اکریلیک ـ استایرن سنتز شد .منومر sp در محدوده 10%-1 وزنی منومرها استفاده شد. سایر منومرها عبارت بودند از استایرن، متیل متاکریلات، اتیل اکریلات و اسید اکریلیک.در لاتکس نرم با محتوای 10% sp بهترین نتایج چسبندگی و خوردگی به دست آمد. افزایش sp تاثیر مثبتی بر چسبندگی لاتکس سخت نداشت. در مرحله بعدی با به کارگیری قانون FOX اثر تغییرات Tg برچسبندگی و خوردگی لاتکس بدون حضور sp بررسی شد. بهترین نتیجه چسبندگی در دمای انتقال شیشه‌ای oC 30-20 و کمترین خوردگی در oC 10- به دست آمد. در بخش سوم این تحقیق لاتکس‌های سنتز شده بدون sp با عوامل سود، آمونیاک و آمین خنثی‌سازی و با فرم اسیدی مقایسه گردید .بهترین چسبندگی از نمونه خنثی‌سازی شده با سود و کمترین خوردگی از نمونه خنثی شده با آمونیاک حاصل شد. بررسی چسبندگی توسط کراس کات و خوردگی با آزمون مه نمکی طبق استانداردهای ASTM D3359و ASTM D714صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Physical Properties on Adhesion and Corrosion of Latex Paints Applied on Ferrous Substrates

نویسندگان [English]

  • S. Kheirabadi 1
  • M. Khorasani 2
  • A. A. Sarabi 3
1 Department of Polymer Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Color and Polymer Research Center, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technolog
چکیده [English]

The sipomer Pam 100(sp100) monomer is introduced by Rodia company as adhesion promoter of lattices. In this research, an acrylic- styrene latex is synthesized. Sp100 was included in the range of 1-10% by the weight of the monomers. The other monomers were styrene methyl methacrylate (MMA), ethyl acrylate(EA) and acrylic acid(AA). Optimum contenet of sp100 was obtained at 10%. In the next step the effect of Tg on corrosion and adhesion in the absence of sp 100 was investigated using Fox equation . The best result of adhesion was obtained at Tg 30°C; and the least corrosion occurred at -10°C.In the third step of this research the synthesized lattices were neutralizeaed with different bases: NaOH, amonia and monoethanolamine then they compared with their acid form.The best adhesion and corrosion resistance was obtained by the sample which neutralized by NaoH and Ammonia respectively. Adhesion evaluated by cross cut test and corrosion was studied by salt spray under the standards ASTM D3359 and ASTM D714 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adhesion
  • corrosion
  • Emulsion polymerization
  • sipomer pam 100