ارزیابی روش‌های رنگ همانندی با به کارگیری تئوری تجزیه طیفی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد روش‌های مختلف رنگ همانندی می‌باشد. روش‌های بررسی شده در این تحقیق شامل رنگ همانندی بر اساس حدس اولیه آلن و روش تکرار بر اساس معادله اختلاف رنگ CIELAB (روش‌های کالریمتری) می‌باشد. علاوه بر این، روش‌های اسپکتروفوتومتری همچون روش حداقل مربعات مک گینس، روش تکرار، روش تکرار وزن داده شده و رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری با استفاده از مقادیر محرکه رنگ پایه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. با به کارگیری نسخه‌های متفاوت از مواد رنگزا، تعداد 165 نمونه مورد رنگرزی قرار گرفتند. جهت بررسی میزان موفقیت هر یک از روش‌های مذکور در تخمین این 165 نمونه، برای هر روش مواردی همچون اختلاف رنگ و اندیس متامریزم مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت جهت بررسی عملی، پیشگویی‌های انجام شده توسط برخی از این روش‌ها در مورد 24 نسخه از 165 نسخه رنگرزی شدند که نتایج حاصله هم راستا و موید نتایج تئوری بوده و نشان‌دهنده برتری نسبی روش رنگ همانندی اسپکتروفوتومتریک با استفاده از مقادیر محرک رنگ پایه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Various Color-Matching Procedures Utilizing Spectral Decomposition Theory

نویسندگان [English]

  • F. Ameri 1
  • S. Moradian 2
  • K. Gharanjig 3
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate and compare the performance of various color matching procedures inclusive of color matching based on Allens rough match and an iterative procedure using the CIELAB color difference formula, spectrophotometric procedures such as McGinnis least square method, iterative method, weighted iterative method and spectrophotometric color matching based on fundamental color stimulus. To this end, 165 samples were dyed. Initially, the comparisons were made theoretically on the basis of color differences and indices of metamerism. Additionally, such comparison was extended practically by dyeing 24 real dyed samples. Practical results were in good agreement with the theoretical results, showing a relatively better performance of the spectrophotometic color matching procedure based on the fundamental color stimulus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color Matching
  • Kubelka-Munk theory
  • Fundamental color stimulus
  • Metamerism