دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1391 
بررسی سینتیک واکنش سنتز رنگدانه قرمز 254 با استفاده از کاتالیزور مایع یونی [BMIM][BF4]

صفحه 329-335

میثم سیروس رضایی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ خشایار بدیعی؛ شیوا شامخی