بررسی سینتیک واکنش سنتز رنگدانه قرمز 254 با استفاده از کاتالیزور مایع یونی [BMIM][BF4]

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

بررسی سینتیک از دیدگاه مهندسی واکنش‌های شیمیایی برای طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید مواد حد واسط صنایع شیمیایی امری لازم و ضروری می‌باشد، از این بررسی‌ها می‌توان در تبدیل داده‌های آزمایشگاهی به داده‌های صنعتی و افزایش مقیاس فرآیندهای شیمیایی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری UV-Vis سینتیک تشکیل رنگدانه قرمز 254 در محیط مایعات یونی بررسی و معادله سینتیکی سرعت از بررسی زمان واکنش و به روش انتگرال به دست آمده است. نتایج به دست آمده از معادله حاصله، نشانگر این واقعیت است که واکنش حالت میکروسینتیک و از نوع درجه انتقالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinetic Study of Pigment Red 254 Synthesis Reaction Using Ionic Liquid [BMIM][BF4] Catalyst

نویسندگان [English]

  • M. Sirus-Rezaei 1
  • F. Nourmohammadian 2
  • Kh. Badii 3
  • S. Sh. Shamekhi 1
1 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Environmental Researches, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In chemical reaction engineering viewpoint, kinetic study is essential for design and optimization of chemical process and their intermediates. Kinetic parameters are utilized to scale-up of laboratorial experimental results to industrial scale data. Herein, kinetic study of Pigment Red 254 synthesis procedure in ionic liquid media has been studied. The produced pigment was followed by UV-Vis spectra during the reaction. Reaction rate equations were derived from integral method. The results confirm that the reaction has concurrence to micro-kinetics with shift order reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical reaction engineering
  • Scale-up
  • Ionic Liquid
  • Integral method
  • Micro-kinetics
  • Shift order kinetics equation