تهیه رنگدانه جاذب امواج الکترومغناطیس با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و اکسیداسیون آلومینیم در لایه‌های رس

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

ذرات آلومینیم با استفاده از دو روش تبادل یونی و اکسیداسیون بر روی صفحات رس سنتز شدند. خصوصیات رنگدانه حاصله توسط طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، پراش پرتو X، دستگاه تجزیه حرارتی، میکروسکوپ پویشی الکترونی، اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X، اسپکتروفوتومتر انعکاسی و دستگاه تولید امواج الکترومغناطیس بررسی شد. روش طیف‌سنجی زیر قرمز فوریه تشکیل کمپلکس بین آلومینیم و صفحات رس را در لایه‌های درونی رس نشان داد. آزمون حرارتی بهبود در مقاومت حرارتی رنگدانه رس-آلومینیم را در مقایسه با ذرات عمل نشده رس تایید کرد. نتایج آزمون‌های میکروسکوپی و اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X نشان داد که ذرات آلومینیم بروی سطح رس قرار گرفته‌اند. همچنین ذرات آلومینیم بر روی خصوصیات الکترومغناطیس لایه‌های رس اثر داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Electromagnetic Radiation Absorbent Pigment Using Aluminium Ion Exchanged and Oxidation Processing in Clay Layers

نویسندگان [English]

  • M. Parvinzadeh 1
  • A. Almasian 2
  • Sh. Eslami 3
1 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Textile Engineering, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
چکیده [English]

Aluminium particles were synthesized on clay using two methods of ion exchanged and oxidation. The characteristics of the pigments were investigated by fourier-transform infrared spectra (FTIR), X-ray diffraction (XRD), thermal gravimetric analysis (TGA), scanning electron microscope (SEM), electron dispersive X-ray spectrometer (EDS), reflectance spectrophotometer (RS) and electromagnetic transition instrument (ETI). FTIR spectra showed generation of Aluminium and clay complexes into the clay interlayer. TGA result demonstrated an improvement in thermal stability of clay-Al pigments compared with untreated particles. SEM and EDX results showed that the aluminium aggregates are presented on the surface of clay. Aluminium particles also affected the electromagnetic properties of clay particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay
  • Thermal Oxidation
  • pigment
  • Electromagnetic absorbent