تعیین کمّی درک بصری براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی روکش‌های سطح خودرویی با استفاده از یک مقیاس خاکستری با فواصل برابر بصری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این پژوهش، تلاش‌هایی جهت کمّی نمودن ادراک بصری جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی توسط 7 مشاهده‌کننده صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روکش‌های سطح خودرویی مشکی متالیک و سفید، سه مقیاس فیزیکی برای ویژگی‌های ظاهری براقیت آیینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتقالی تهیه گردید. این مقیاس‌ها تحت هندسه تابش/دید 0/45 و با استفاده از یک مقیاس خاکستری به صورت بصری مورد ارزیابی قرار گرفتند و خطای مشاهده کننده‌ها از طریق پارامترهای آماری مناسب محاسبه گردیدند. نتایج حاصل از بررسی صحت ارزیابی مشاهده کننده‌ها با استفاده از پارامترهای آماری مناسب نشان می‌دهد که کمترین مقادیر خطای مشاهده کننده‌ها در ارزیابی بصری مربوط به نمونه‌های مقیاس پوست پرتقالی و بیشترین مقادیر خطا مربوط به نمونه‌های مقیاس براقیت آیینه‌ای است. همچنین کمّی نمودن ارزیابی بصری نمونه‌های سفید در مقایسه با نمونه‌های مشکی متالیک برای مشاهده‌کننده‌ها دشوارتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantifying Visual Perception of Gloss, Distinctness of Image and Orange Peel of Automotive Finishes Utilizing a Visually Spaced Grey Scale

نویسندگان [English]

  • S. Moradian 2
  • F. Ameri 3
  • F. Mirjalili 1
1 Department of Polymer Engineering & Color technology, Amirkabir University of Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, attempts were made to quantify appearance perception of automotive finishes based on visual assessed data of 7 observers. To this end, three physical scales of appearance attributes, namely specular gloss, distinctness of image and orange peel were prepared using white and metallic black automotive finishes. The scales were visually evaluated under a 45/0 illumination and observation geometry by means of a grey scale technique, and observers accuracy were calculated using appropriate statistical parameters. The results showed that there seems to be a noticeable difference between the visual assessment of orange peel in comparison with specular gloss and distinctness of image. Moreover, it was found that quantification of visual perception of appearance attributes for white samples is much more difficult than black samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance
  • Automotive finishes
  • Gloss scale
  • Distinctness of Image scale (DOI)
  • Orange peel scale
  • Visual assessment
  • Grey scale