دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1390 
بررسی اثر آلودگی روغن بر خواص لایه فسفاته و خواص پوشش‌های آلی خودرویی

صفحه 169-173

علیرضا قنبری؛ محسن محمد رائی نائینی؛ حامد فصیحی دستجردی؛ سید محمود کثیریها؛ احمد بوربوری؛ سید حسین سید مراغه‌ای


مروری بر دسته‌بندی و نام‌گذاری رنگ‌ها

صفحه 175-188

امیر جراحی؛ محمد امانی تهران؛ سعیده گرجی کندی


رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

صفحه 207-216

المیرا پژوتن؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی؛ نیازمحمد محمودی؛ منوچهر نیک‌آذر


حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

صفحه 243-251

نیازمحمد محمودی؛ باقر حیاتی؛ مختار آرامی