بررسی سازوکار تشکیل رنگدانه صورتی آهن ـ زیرکون به روش سل ـ ژل و بررسی اثر آهن

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و علم مواد ایران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این پژوهش از روش سل- ژل کلوییدی در حلال آبی برای تهیه رنگدانه صورتی آهن ـ زیرکون استفاده شد. مراحل تشکیل فاز زیرکون با انجام آزمون‌های XRD ، FTIR و STA مورد بررسی قرار گرفت تا سازوکار تشکیل این رنگدانه به دست آید. همچنین نقش کاتالیستی آهن در تشکیل زیرکون با مقایسه ساختاری نمونه حاوی 30 درصد آهن با نمونه بدون آهن بررسی و مشخص شد که این عنصر تشکیل زیرکون را به شدت تشدید می‌کند. در ادامه اثر میزان آهن مصرفی در ویژگی‌های ساختاری رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که سازوکار تولید فاز زیرکون در نمونه‌های با درصد آهن بیش از 20 درصد متفاوت با نمونه‌های با درصد کمتر آهن است. نتایج نشان داد که در مورد نمونه‌های با درصد آهن بالاتر از 20 درصد، مرحله تبدیل زیرکونیای تتراگونال به مونوکلینیک پیش از تشکیل زیرکون حذف می‌شود که این موضوع می‌تواند ناشی از باز شدن بیش از حد ساختار زیرکونیای تتراگونال و وقوع ساز و کار هدوال باشد. در نهایت ویژگی‌های رنگی رنگدانه‌های تولیدی در سیستم CIE-Lab تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism of Formation of Iron-Zircon Coral Pink Pigment Produced by Colloidal Sol-gel Method and Effect of Iron Content

نویسندگان [English]

  • S. M. M. Mirhosseini 1
  • M.A. Faghihi Sani 2
  • M. Riahi 1
1 Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology
2 Department of Materials Engineering, Science and Researches Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Aqueous colloidal sol-gel method was used to produce iron-zircon coral pink pigment. Simultaneous Thermal Analysis (STA), X-Ray powder Diffractometry (XRD), and Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectroscopy were used to investigate the formation mechanism of this pigment. The catalytic effect of iron in promoting zircon formation was also studied by making a comparison between a sample including 30 mol.% of iron and samples free of iron. It was demonstrated that addition of iron promoted the formation of zircon in rather lower temperatures. The effects of iron content entering zircon structure on its structural characteristics were examined. These studies confirmed that the process of zircon formation have been drastically changed by increasing in iron content. It was shown that transformation of zirconia structure from tetragonal to monoclinic, that was suggested to happen before formation of zircon, was eliminated by adding more than 20 mole percent iron. This phenomenon can be related to Hedvall effect, which is caused by the amount of iron in entering the tetragonal structure of zirconia. Finally, colorimetric parameters of the enameled samples were measured by the CIE colorimetric method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zircon formation mechanism
  • Colloidal sol-gel
  • Pink pigment
  • Iron