تأثیر غلظت‌های مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوس

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری قارچ‌های صنعتی، جهاد دانشگاهی

2 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی

چکیده

در سال‌های اخیر مطالعات فراوانی بر روی محیط‌های کشت مناسب رشد قارچ موناسکوس پرپورئوس به‌منظور ایجاد شرایط مناسب در فرآیند افزایش تولید رنگینه، صورت گرفته است. در این پژوهش میزان تولید رنگینه و بیوماس توسط موناسکوس پرپورئوس (DSMZ 1603) با استفاده از سه سطح نیترات سدیم (1.5، 3 و 4.5 گرم در لیتر) 5 سطح ساکارز (75، 100، 125، 150 و 175 گرم در لیتر) در قالب طرح فاکتوریل و پنج سطح سولفات روی (0، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم در لیتر) در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. تیمارهای کشت شده در محیط مایع درون انکوباتور شیکردار در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و 120 دور در دقیقه قرار گرفتند. براساس نتایج، تولید رنگینه‌ها با افزایش سطح ساکارز به‌طور معنی‌داری افزایش یافت اما با افزایش سطح نیترات سدیم افزایش معنی‌داری نداشت. بیشترین تولید رنگینه‌ درسطح 175 گرم در لیتر ساکارز همراه با 3 گرم در لیتر نیترات سدیم، مشاهده شد. علاوه بر این بیشترین مقدار بیوماس در غلظت 175گرم در لیتر ساکارز همراه با 4.5 گرم در لیتر نیترات سدیم مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان‌ داد، تولید رنگ با افزایش سطح سولفات روی به‌طور معنی‌داری کاهش می‌‌یابد به‌ طوری که بیشترین مقدار تولید رنگینه‌ها در تیمار بدون سولفات روی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sodium Nitrate, Saccharose and Zinc Sulfate Concentration on Pigment Production by Monascus purpureus

نویسندگان [English]

  • M. Saberi nadjafi 1
  • K. Malekzadeh 1
  • M. Azizi 2
1 Department of Industrial Fungi Biotechnology, Academic Center For Education
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In recent years, numerous studies have been conducted on monascus growth media to optimize different conditions of pigment production in this fungus. In this research, biomass and pigment production of Monascus purpureus strain DSMZ 1603 was studied using three levels of sodium nitrate (1.5, 3 and 4.5 g/l) and five levels of saccharose (75, 100, 125, 150 and 175 g/l) in a factorial design and five levels of zinc sulfate (0, 5, 10, 15, 20 mg/l) in a completely randomized design. Treatments were cultured in a broth medium at 25 oC and 150 rpm rotating shaker. The results showed pigment production was enhanced significantly by increasing the saccharose level whereas the effect of sodium nitrate was not significant on the pigment production. The highest rate of pigment production was induced in 175 g/l saccharose with 3 g/l sodium nitrate. The highest biomass produced in the medium contained 175 g/l saccharose with 4.5 g/l sodium nitrate. The results showed pigment production decreased significantly by increasing the levels of zinc sulfate while the highest rate of pigment production was induced in the medium without zinc sulfate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monascus purpureus (DSMZ 1603)
  • Natural pigment
  • Fungal metabolites