رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق رنگبری دو رنگزای متال کمپلکس زرد و اسیدی مشکی (Acid Black 26 و Acid Yellow 59) از پساب‌های نساجی به روش انعقاد الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی انجام گرفته است. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند هدایت الکتریکی، چگالی جریان، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. در تحلیل سیستم‌های دوجزئی توسط اسپکتروفوتومتر قانون بیر ـ لامبرت به کار رفت و اندازه‌گیری جذب در دو طول موج برای هر نمونه منجر به محاسبه دقیق غلظت و ضریب خاموشی هر جزء در طول موج حداکثرشان شد. داده‌ها نشان دادند که چگالی جریان تأثیر مثبتی روی بازده رنگبری دارد. همچنین مشخص شد که افزایش هدایت الکتریکی تأثیر زیادی روی بازده رنگبری ندارد اما سبب کاهش ولتاژ سل می‌شود. نتایج نشان داد که داده‌های به دست آمده برای سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی، بسیار به هم نزدیک هستند و بنابراین، انعقاد الکتروشیمیایی یک روش مؤثر برای رنگبری رنگزا در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Textile Dye Removal by Electrocoagulation From Single and Binary Systems

نویسندگان [English]

  • E. Pajootan 1
  • M. Arami 1
  • S.H. Bahrami 2
  • N.M. Mahmoodi 3
  • M. Nikazar 4
1 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
4 Chemical Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this study, the dye removal of acid and metal complex dyes (Acid Black 26 and Acid Yellow 59) by electrocoagulation process using aluminum electrodes were studied at single and binary systems. The effect of several operating parameters such as conductivity, current density, initial dye concentration and pH on the electrocoagulation process was studied. The Beer-Lambert’s law has been applied to the binary system analysis by spectrophotometer and measurements at two wavelengths for each sample have led to determine the concentration and extinction coefficient of the two components at their maximum wavelength. It was found that increasing the current density has a positive effect on color removal efficiency. It was also indicated that increasing conductivity, did not have a significant effect on color removal efficiency but decreased the cell voltage. The most important result is that the data for single and binary systems are too close and it can be concluded that the electrocoagulation process is an effective method to remove acid and metal complex dyes from single and binary systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrocoagulation
  • Metal complex and acid dye
  • Single and binary systems
  • Dye removal