بررسی کارایی فرآیند انعقاد در حذف رنگزای راکتیو آبی 19 از فاضلاب صنایع نساجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

در این تحقیق، کارایی فرآیند انعقاد با استفاده از سه منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید (PACl)، آلوم و کلرید آهن (III) در حضور کمک منعقدکننده‌های پلی الکترولیت آنیونی و کائولین بر روی پساب سنتتیک حاوی رنگزای راکتیو آبی 19 در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر بازده فرآیند تصفیه مانند pH، غلظت ماده منعقدکننده، غلظت اولیه رنگ و حضور کمک منعقدکننده‌ها بررسی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که محدوده pH بهینه برای حذف رنگزا توسط سه منعقدکننده برابر pH خنثی می‌باشد. تحت این شرایط غلظت بهینه برای PACl، آلوم و کلرید آهن (III) به ترتیب برابر 200، 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر با بازده‌های حذف به ترتیب 91، 92 و 81 درصد کسب گردیده است. افزودن پلی الکترولیت به عنوان کمک منعقدکننده به همراه کلرید آهن (III) بازدهی فرآیند را به مقدار ناچیزی افزایش داده است. در صورتی که افزودن پلی الکترولیت به همراه آلوم و PACl به مقدار جزئی بازدهی را کاهش داده است. اضافه کردن کائولین به عنوان کمک منعقدکننده به همراه PACl حدود 5% بازدهی فرآیند را افزایش داده است. در حالیکه اضافه کردن کائولین به همراه آلوم بازدهی حذف را به شکل ناچیز کاهش داده است. در مورد کلرید آهن (III) نیز افزودن کائولین نقش مؤثری در بازدهی فرآیند ندارد. در نهایت، با توجه به نتایج فوق الذکر، انعقاد می‌تواند به عنوان یک روش جایگزین برای تصفیه فاضلاب‌های حاوی رنگزای راکتیو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Coagulation Process in Removing Reactive Blue 19 Dye from Textile Industry Wastewater

نویسندگان [English]

  • R. Nateghi 1
  • A. Assadi 1
  • Gh. R. Bonyadinejad 2
  • S. Safa 1
1 Department of Environmental Health Engineering, Zanjan University of Medical Sciences
2 Department of Environmental Health Engineering, Esfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

In this research, coagulation process efficiency using three coagulants poly aluminum chloride (PACl), alum and ferric chloride in the presence of coagulants aid anionic polyelectrolyte and kaolin were studied for removal of synthetic wastewater containing reactive blue 19 dye in lab scale. The effect of main parameters such as pH, coagulant concentration, initial dye concentration and presence of coagulants aid has been investigation. The results showed that the best efficiency for dye removal using three coagulants was acheived in neutral pH. Under this condition optimum concentrations of poly aluminum chloride, alum and ferric chloride was 200mg/L, 300mg/L and 400mg/L and their related removal efficiency was 91%, 92% and 81% respectively. Addition of polyelectrolyte as a coagulant aid with ferric chloride slightly increased process efficiency, whereas adding polyelectrolyte with alum and poly aluminum chloride slightly decreased efficiency. Adding kaolin as a coagulant aid with PACl increased process efficiency about 5%, whereas adding kaolin with alum slightly decreased process efficiency and can be ignored also, in the case of ferric chloride no significant effect on process efficiency observed in the presence of kaolin. Finally regarding above mentioned results, coagulation can be a robust alternative method for the treatment of reactive dye containing wastewaters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coagulation
  • Poly Aluminum Chloride
  • Alum
  • Ferric Chloride
  • reactive dye