حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، از مخروط کاج برای جذب رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36) و رنگزای اسیدی قرمز 73(AR73) در محلول آبی استفاده شد. عامل‌های مؤثر بر حذف رنگزا مثل غلظت اولیه محلول رنگزا، pH، زمان تماس، نمک‌های معدنی و غلظت جاذب در دمای C 25 بررسی گردید. مطالعه در مورد سطح مخروط کاج با طیف‌گیری زیر قرمز (FTIR) انجام گردید. مطالعه عامل‌های مؤثر بر حذف رنگزا نشان داد که با افزایش غظت رنگزا و pHمیزان حذف رنگزا توسط جاذب کاهش یافت و با زیاد شدن مقدار جاذب، بازده حذف رنگزا توسط جاذب افزایش یافت. همچنین نتایج نشان دادند که افزودن نمک‌های معدنی به محلول رنگزا باعث کاهش عملکرد جاذب گردید. مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای بررسی سینتیک داده‌ها استفاده شد. داده‌های تجربی حاصل از هر دو رنگزا مطابقت بهتری را با مدل سینتیک شبه مرتبه دوم نشان دادند. ایزوترم حالت تعادل برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 با مدل‌های جذب فروندلیش و لانگمیور بررسی گردید. نتایج نشان داد که رنگزای اسیدی زرد 36 از ایزوترم لانگمیور و رنگزای اسیدی قرمز 73 از ایزوترم فروندلیش تبعیت می‌کند. در نهایت آزمایشات واجذب برای بررسی فیزیکی یا شیمیایی بودن برهم‌کنش بین رنگزا و جاذب انجام گردید. مقادیر زیاد واجذب برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 در مقادیر pH‌ قلیایی، حاکی از جذب فیزیکی رنگزا توسط جاذب می‌باشد. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که مخروط کاج می‌تواند به عنوان یک جاذب طبیعی بسیار ارزان برای حذف رنگزا از پساب‌های رنگی نساجی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Removal from Colored Textile Wastewater Using Pine Cone

نویسندگان [English]

  • N.M. Mahmoodi 1
  • B. Hayati 2
  • M. Arami 2
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this paper, the adsorption of Acid Yellow 36 (AY36), and Acid Red 73 (AR73) onto Pine Cone (PC) was investigated in aqueous solution in a batch system with respect to initial dye concentration, pH, contact time, temperature, inorganic anions (salt) and biosorbent doses at 25 ºC. Surface studies of PC were investigated by Fourier transform infrared (FTIR). Studies of dye concentration and salt effects exhibited that dye removal percentage by PC was decreased. The results indicated that acidic pH supported the adsorption of this dyes by PC. The pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models were used to describe the kinetics data. The experimental data fitted well to the pseudo-second - order kinetics model for both dyes. Equilibrium isotherms were analyzed by Langmuir and Freundlich adsorption models. It was found that the isotherm data of AY36 and AR73 followed langmuir and Freundlich isotherms, respectively. Effective desorption of dyes were showed that adsorption of dyes on PC is physical process. The results indicate that PC could be employed as effective biomaterial for the removal of dyes from textile wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Pine Cone
  • Kinetic
  • Isotherm
  • Desorption
  • Colored textile wastewater