دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1389 
رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

صفحه 199-206

راضیه صالحی؛ مختار آرامی؛ نیازمحمد محمودی؛ سیدهژیر بهرامی


سنتز، کاربرد و بررسی خواص دو ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید

صفحه 233-243

م‍ژگان حسین نژاد؛ علیرضا خسروی؛ کمال‌الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان