نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی ـ سیلیکون

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 شرکت ردا کیمیا

چکیده

در این تحقیق اثر یک بهبود دهنده چسبندگی سیلیکونی بر روی چسبندگی رزین اپوکسی با سخت کننده آمینو سیلیکونی بررسی شده است. برای این منظور N -2 آمینو اتیل3 آمینو پروپیل تری‌متوکسی سیلان به عنوان افزودنی در فرمولاسیون لاک اپوکسی وارد شده و اثر آن با بهره‌گیری از فرآیند سل ژل بر خواص نهایی روکش مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های چسبندگی، سختی ویکرز، کشش و آزمون مکانیکی ـ گرمایی (DMTA ) نشان‌دهنده افزایش چسبندگی روکش در حضور ترکیب آمینو سیلان نسبت به رزین اپوکسی ـ سیلیکون است. دلیل این امر به برقراری پل‌های شیمیایی در اثر ایجاد پیوندهای کووالانس بین سیلانول‌ها و هیدروکسیل‌های سطح و همچنین واکنش بین گروه آمینو سیلان با گروه اپوکسی رزین اپوکسی و گروه‌های سیلان سخت کننده ارتباط داده شد. از طرف دیگر تشکیل شبکه سه بعدی سیلوکسان در مرحله متراکم شدن سیلانول‌ها، افزایش چگالی شبکه‌ای سیستم و تراکم فیلم رنگ را سبب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Process Parameters in Hydrolysis of an Aminosilane Adhesion Promoter Additive in an Epoxy-Silicone Clear Coat

نویسندگان [English]

  • P. Keyhan 1
  • M. Mohseni 1
  • A. Baghaee Rad 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Reda Kimia Company
چکیده [English]

In this study, the effect of an adhesion promoter was investigated on the adhesion of an epoxy silicone coating. N-2 amino ethyl-3 amino propyl-3 methoxy silane was used as an adhesion promoter and was incorporated into the epoxy clear coat. The effect of the additive, using a sol-gel process on the final properties of the coating was investigated by adhesion, hardness (Vickers) and tensile measurements and DMTA analysis. The results indicated an increase in the coating adhesion in the presence of amino silane as compared to that of epoxy silicone resin. This is due to the formation of chemical bridges as a result of covalent bonding between silanols and hydroxyls at the surface. On the other hand, the formation of a three-dimensional siloxane network in the condensation process of silanols resulted in a higher crosslink density of the system and a denser network. The results showed that the use of amino silane compounds in epoxy silicone coatings can be an effective way to increase the adhesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silane adhesion promoters
  • Sol-gel processing
  • Adhesion
  • Epoxy silicone