بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر مقاومت به خراش رزین‌های یورتان اکریلات پخت شونده با UV

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

امروزه پخت فیلم‌های نازک پلیمری از طریق تابش پرتو در کاربردهای متفاوتی همچون لاک، رنگ و جوهرهای چاپ بسیار گسترش یافته است. رزین‌های یورتان اکریلات یکی از مهم‌ترین رزین‌های پخت شونده با UV در صنایعی همچون صنعت خودرو بوده و از آنجا که در بسیاری از این کاربردها مقاومت در برابر خراش بالا لازم است، توجه زیادی به بهبود مقاومت در برابر خراش این پوشش‌ها از طریق افزودن نانو ذرات معطوف گردیده است. از این رو در این کار تحقیقاتی به بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش‌های یورتان اکریلات پخت شونده با UV، به ویژه مقاومت به خراش آن پرداخته شده است. مقاومت در برابر خراش از طریق آزمون Nano Indentation ارزیابی گردید. همچنین سختی میکرو فیلم‌های پخت شده و استحکام چسبندگی پوشش‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از افزایش کار خراش از حدود 470 تا 700 پیکو ژول و مدول الاستیک از 1.9 تا 2.3 گیگا پاسکال می‌باشد. به طور کلی می‌توان بیان نمود که نانو ذرات آلومینا موجب بهبود نسبی در برخی از خواص فیلم‌های یورتان اکریلات پخت شونده با UV گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effcet of Nano Alumina on Scratch Resistance of UV Curable Urethane Acrylate

نویسندگان [English]

  • G. Mashouf 1
  • M. Ebrahimi 1
  • S. Bastani 2
1 Deptment of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Curing of relatively thin polymers via radiation in various applications such as varnishes, paints and printing inks has recently developed. Urethane acrylate resins are among the most important radiation curable resins which can be used in different industries such as automotive industry. Since scratch resistance is very important in lots of these applications, improvement of scratch resistance of mentioned coatings via incorporation of nano particles attracts a lot of interest. This study is dedicated to investigation of the effect of nano alumina particles on physical and mechanical properties of UV curable urethane acrylate, especially scratch resistance. Scratch resistance of different coatings was evaluated by nano indentation microhardness and adhesion strength of coatings have also investigated. The results depicted that the scratch work increases from 470 to 700 pJ and the elastic modulus from 1.9 to 2.3 GPa. In general, results showed improvement of urethane acrylate coating properties via addition of nano alumina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urethane acrylate
  • Nano alumina
  • Scratch resistance
  • UV cure