بررسی جذب هم دمای مواد رنگزای دیسپرس روی الیاف نایلون 6

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق جذب هم‌دمای سه ماده رنگزای غیریونی دیسپرس آبی 3، قرمز 1 و زرد 3 بر روی الیاف نایلون 6 در دو دمای 90 و 98 درجه سانتی‌گراد مطالعه شده است. در همه موارد انحراف مشخصی از جذب هم‌دما نرنست مشاهده شد. کارآیی جذب هم‌دما دو حالته (Dual-Mode) که مرکب از دو مکانیسم جذب در مکان‌های مشخص (لانگمیور) و انحلال (نرنست) می‌باشد، بررسی شد. مشاهده شد که در مقایسه با معادله جذب نرنست، معادله جذب دوحالته با نتایج تجربی از تطابق بالاتری برخوردار است. علاوه بر آن، نتایج تأثیر عامل دما بر روی جذب هم‌دما دوحالته نشان داد که با افزایش دما حد اشباع لیف افزایش یافته و فضای بیشتری در بستر لیفی برای انحلال رنگزا به وجود می‌آید. اگرچه وقوع چنین حالتی خود منجر به افزایش مقدار جذب طی ساز و کار نرنست می‌شود، هنوز هم سهم زیادی از جذب از طریق جذب در مکان‌های مشخص و به شکل هم‌دما لانگمیور رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Adsorption Isotherm of Nanionic Dyes on Nylon 6 Fibers

نویسنده [English]

  • M. Safi
Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
چکیده [English]

Sorption isotherms of three nonionic disperse dyes, Blue 3, Red 1 and Yellow 3 on nylon 6 fibers were studied at 90 and 98C. A remarkable deviation from Nernst trend was obtained for all cases. Performance of Dual-Mode sorption model which is consisting of Langmuir mechanism for covering of initial curvature zone and Nernst model for the later nearly linear part was tested. Dual-Mode fitting was appeared to be in good agreement with experimental data. In addition, temperature effect on Dual-Model isotherm and on saturation point of fiber at two selected temperature was compared. The results showed the capacity of fiber for solution sorption is increased by increasing the temperature; however an important part of the total sorption was still followed as Langmuir isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disperse dye
  • Nylon 6
  • Sorption isotherm
  • Nernst
  • Dual-Mode
  • Langmuir