دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1387 
فرآیند پد ـ بخار برای عملیات قلیایی پارچه پنبه/پلی‌استر به روش مداوم

صفحه 141-149

امین الدین حاجی؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروزمهر مظاهری؛ محمد حقیقت‌کیش


اثر ولتاژهای آندی بر خواص رنگی آلیاژ V4-Al6-Ti

صفحه 181-190

عبداله افشار؛ مهدی یاری؛ علی کرم‌بخش