دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1387 
سنتز رنگدانه قرمز به روش خوداحتراقی محلول

صفحه 77-85

سارا احمدی؛ علیرضا آقایی؛ بیژن افتخاری


حذف رنگزای اسید آبی 292 با استفاده از پلی‌آلومینیوم کلرید

صفحه 87-94

مریم حسنی زنوزی؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ مختار آرامی


بررسی مقاومت به جدایش پوشش‌های قیری

صفحه 115-122

سیدسینا جمالی؛ محمدرضا محمدزاده عطار