بررسی مقاومت به جدایش پوشش‌های قیری

نویسندگان

1 دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، بررسی مقاومت به جدایش از روی سطح فولاد نرم برای دو سیستم پوششی قیری بر پایة قیر زغال سنگی و قیر نفتی از طریق تعیین مقاومت در برابر جدایش کاتدی و چسبندگی تر و خشک انجام گرفته است. برای این منظور، پوشش‌های قیری با ضخامت µm 100 بر روی سطح فولاد نرم شات بلاست شده اعمال شدند. آزمون جدایش کاتدی با اعمال پتانسیل V 5/1- و اندازه‌گیری چسبندگی در حالت تر، در شرایط غوطه‌وری در محلول 3.5% ‌کلرید سدیم انجام گرفت. نتایج اندازه‌گیری چسبندگی در حالت خشک حاکی از عدم ارتباط این پارامتر با مقاومت در برابر جدایش کاتدی بوده است. در حالی که پارامتر چسبندگی تر، ارتباط مستقیمی با مقاومت در برابر جدایش کاتدی دارد. این امر نشان‌دهنده یکسان بودن مکانیسم نفوذ کاتیون‌ها به فصل مشترک، در حضور پتانسیل خارجی (در طی آزمون جدایش کاتدی) و در طی غوطه‌وری در غیاب پتانسیل خارجی (در طی آزمون چسبندگی تر) می‌باشد. در عین حال با تعیین مکانیسم نفوذ کاتیون‌ها طی آزمون جدایش کاتدی، مکانیسم نفوذ برای پوشش بر پایة قیر نفتی از طریق پوشش و برای قیر زغال سنگی از طریق حفره تعیین گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، می‌توان آزمون جدایش کاتدی را به عنوان معیاری مناسب برای تخمین و مقایسة چسبندگی تر پوشش‌های قیری مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the De-adhesion Resistance of Bituminous Coatings

نویسندگان [English]

  • Sina Jamali 1
  • M. M. Attar 2
1 Polymer Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Two types of bituminous coating, bitumen and coal tar pitch, were investigated using cathodic delamination and adhesion measurements. The bituminous coatings were applied on shot blasted steel with 100 µm thickness and then were subjected to cathodic delamination and wet adhesion tests during immersion in %3.5 NaCl w/w solution. The wet adhesion test results showed good agreement with cathodic delamination resistance. It could be indicate that the mechanism of cation diffusion to the interface in cathodic delamination process is similar to immersion condition without applied voltage. The mechanism of cation diffusion for bitumen based coating was through the intact coating and for coal tar pitch based coating was through defects in coating. The results showed that the cathodic delamination process is a criterion for estimating of the wet adhesion failure during immersion time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bituminous coatings
  • Cathodic delamination
  • Adhesion
  • corrosion
  • Ionic permeability