بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری پساب حاوی رنگزای راکتیو مشکی 5 به روش اُزُن‌دهی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، رنگبری یک رنگزای راکتیو (راکتیو مشکی 5) به روش اُزُن‌دهی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر نور مرئی ـ ماورا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری شامل غلظت اُزُن، دور همزدن، pH، دما، غلظت رنگزا، حجم پساب و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که اُزُن‌دهی روشی بسیار مؤثر برای رنگبری کامل پساب حاوی ماده رنگزای راکتیو است و صرف نظر از غلظت ماده رنگزا، حجم پساب و حضور الکترولیت، رنگبری کامل (100%) انجام می‌شود. عوامل بازدارنده تنها سرعت فرآیند را کاهش می‌دهند و تأثیری بر بازده رنگبری ندارند. در بین عوامل مؤثر، غلظت اُزُن در جریان ورودی و شدت هم خوردن محلول از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effective Parameters on Decolorization of C.I. Reactive Black 5 Wastewater by Ozonation

نویسندگان [English]

  • A.R. Tehrani-Bagha 1
  • N.M. Mahmoodi 2
  • M. Arami 3
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this work, decolorization of a reactive dye (C.I. Reactive Black 5) by ozonation method was evaluated by UV-Vis spectrophotometry. The effective operational parameters such as ozonation dosages, stirring, pH, temperature, dye concentration, wastewater volume and the electrolytes were studied. Results showed that the ozonation was a very effective method for reactive dye decolorization. Complete decolorization was achived in different dye concentrations, wastewater volume and electrolytes. These parameters just had some effect on rate of decolorization and not the yield. The concentration of ozone stream and mixing rate were two important factors among all other factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decolorization
  • Wastewater
  • Ozonation
  • Effective Parameters
  • reactive dye