اثر ولتاژهای آندی بر خواص رنگی آلیاژ V4-Al6-Ti

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دانشگاه علوم و تحقیقات،

چکیده

در این تحقیق، آندایز رنگی آلیاژ V4-Al6-Ti در محلول اسید فسفریک با غلظت 0.4 مولار در ولتاژهای 120-10 ولت با استفاده از جریان مستقیم انجام شد. از تحلیل پراش اشعه ایکس برای تعیین ساختار استفاده گردید. ساختار لایه آندایز شامل فاز Ti از زمینه فلزی و فاز TiO2 به شکل آناتاز بود و با تغییر ولتاژ آندایز، رنگ و ساختار لایه اکسید تغییری نمی‌کند. تغییرات رنگ لایه آندایز در ولتاژهای مختلف، توسط معادله اختلاف رنگ 1976 b٭a٭∆E CIE L قبل و بعد از غوطه‌وری در محلول رینگر و H2O2(150 میلی‌مولار) اندازه‌گیری شد و مشخص گردید که پایدارترین رنگ در ولتاژ 50 ولت با 1.57∆E= و ناپایدارترین رنگ مربوط به نمونه 80 ولت با 8.7∆E= بوده است. بیشترین میزان روشنایی رنگ مربوط به نمونه 50 ولت و کمترین میزان روشنایی مربوط به نمونه 20 ولت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Anodizing Voltages on Properties of the Colored Ti-6Al-4V Alloy

نویسندگان [English]

  • A. Afshar 1
  • M. Yari 2
  • A. Karambakhsh 1
1 Materials Engineering Department, Research & Science Branch, Islamic Azad university
2 Materials Engineering Department, Research & Science Branch, Islamic Azad university
چکیده [English]

In this research, color anodizing of Ti-6Al-4V alloy was done in phosphoric acid solution with concentration of 0.4 M at different voltages (10-120V) with a DC power supply. Structure of oxide layer was surveyed by X-ray diffraction. The structure of anodized layer in phosphoric acid solution with all applied voltages is consist of Ti from substrate and TiO2 (anatase). Due to change of anodizing voltages, the structure and color of anodized layer do not change. Color properties of barrier anodic oxide film has studied with ∆E CIE L*a*b 1976 equation. Color stability of anodized samples was survayed by immersion in the Ringers + 150 mM H2O2 solution. It can be seen that the most stable color is the sample anodized in 50V with ∆E=1.57 and the sample anodized in 80V is the unstable color with ∆E=1.57. The maximum lightness of color is related to 20V sample and the minimum lightness is related to 50V sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anodizing
  • Ringers solution
  • Colorimetry
  • Implant
  • Biomaterial