دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 62، اسفند 1401 
بررسی طیف‌سنجی واکنش جفت‌شدن آزویی 4- آمینوکومارین با نمک‌های آریل دی‌آزونیم کلرید: تشکیل انحصاری محصولات هیدرازون

صفحه 359-372

عنایت اله مرادی روفچاهی؛ عاطفه قلی زاده اشکلک؛ عالیه کمالی پور شیراز؛ سهراب قربانی واجارگاهی