دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 61، آذر 1401 
بررسی تغییرات ترجیح رنگی زنان و مردان با سطوح مختلف هیجان‌خواهی

صفحه 197-209

الهه شهراد؛ رضا افهمی؛ کریستین مور؛ روح اله باقرزاده