دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1396 
بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک (مطالعه موردی: پوشاک ورزشی)

صفحه 1-10

سید رسول مرتضوی فر؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری