بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک (مطالعه موردی: پوشاک ورزشی)

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و شیوه جمع‌آوری داده‌ها به ‌صورت الکترونیکی، با استفاده از پرسش‌نامه ترکیبی بود. جامعه آماری تحقیق، دانشگاهیان دانشگاه مازندران بودند که پست الکترونیک داشتند. بر اساس جدول مورگان 379 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش شخصیت از پرسشنامه شخصیت استفاده شد. به منظور بررسی ترجیحات رنگ برای پوشاک ورزشی، برای هر کدام یک عکس با 10 رنگ مختلف (در سه بخش رنگ‌های خنثی، گرم و سرد) قرار داده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به جز شورت ورزشی در سطح 0.05 معنی‌دار است و افراد هرچه تجربه پذیرتر و وجدان‌گراتر باشند، به انتخاب رنگ‌های خنثی و سرد نسبت به رنگ‌های گرم بیشتر تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Personality in Choosing the Color of Clothing (Case Study: Sport Clothing)

نویسندگان [English]

  • S. Rasoul Mortazavi Far 1
  • Farzam Farzan 1
  • S.Saeideh Alamtalab Poshtiri 2
1 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University fo Mazandaran
2 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University fo Mazandaran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of personality in choosing the color of sport clothing. This research was conducted through a survey and method of data collection was electronically and data collected by a combined questionnaire. The population of this research included all academics at University of Mazandaran that had e-mail. According to Morgan table, 379 of them were considered as a sample by using simple random method. To measure personality, personality questionnaire was used. For evaluating the preferences of color for sport, a picture was placed with 10 different colors (in three parts of neutral, warm and cold color). Data was analyzed by using polynomial logistic regression. Results showed that the role of personality was significant in the level of 0.05 in choosing the color of sport clothing except panties and people who are more experienced and more conscientious, tend to choose more neutral and cold colors than warm colors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • personality
  • Clothing
  • Sport Clothing