رابطه رنگ و درخشش فلزی با اندازه نانوذرات فلزی در تزئینات زرین فام

نویسندگان

1 گروه مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

تزئین زرین‌فام لایه نازکی باساختار نانو است که ازنانوبلورهای مس و نقره فلزی پراکنده در یک بافت شیشه‌ای تشکیل شده است. درمورد لعاب‌های با تزئین زرین‌فام آنچه مشاهده می‌شود اعم از رنگ و یا درخشش، نتیجه جذب و پخش (بازتاب پخشیده) نور می‌باشد. اندازه نانوذرات فلزی بر رفتار متقابل این ذرات با نور و درنتیجه رنگ آنها تاثیری اساسی دارد. آنچه ناظر می‌بیند نتیجه جذب بعضی ازطول موج‌ها و پخش و/ یا بازتاب بعضی دیگر از طول موج‌های نورمرئی از روی نانوذرات می‌باشد و نسبت بین این دو مقدار برکیفیت آنچه دیده می‌شود تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این پژوهش با به کارگیری پوشرنگ‌ها با فرمول‌بندی متفاوت بر روی یک نمونه لعاب مات‌شده با اکسید قلع و پخت نمونه‌ها در شرایط مناسب از نظر اکسایش و کاهش، انداز نانوذرات تشکیل شده در زرین‌های با رنگ و درخشش‌‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اندازه‌گیری‌های کمی و تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش‌های 1SEM-EDS ، 2FE-SEM صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که رنگ و متوسط اندازه نانوذرات به ترکیب پوشرنگ مورد استفاده بستگی داشته و با حضور مس در پوشرنگ اندازه ذرات کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Color and Metallic Shine With the Size of Metal Nanoparticles in Luster Decorations

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadi 1
  • A. Salehi kakhki 2
  • A. Abed- Esfahani 3
1 Faculty of Conservation, Art University of Isfahan
2 Faculty of Conservation, Art University of Isfahan
3 Faculty of Restoration, Art University of Isfahan
چکیده [English]

Luster decoration is a thin layer of copper and/or silver nanocrystals dispersed within the glassy matrix. Color and shine of luster decorations depend on absorption and reflection of light. The sizes of metallic nanoparticles have an important effect on interaction of light and these particles. The quality of the thing is seen is related to amount of absorption and reflection light. In this paper different luster raw paints are applied over a tin-opacified glaze and then the samples was fired under suitable oxidation and reduction atmosphere. The sizes of formed nanoparticles in lusters with different color and shine were investigated. Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectrometry (SEM-EDS) and Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) was used to quantitative analysis and determination of nanoparticle sizes. Experiments showed that color and average size of metallic nanoparticles depend on luster raw paints and the presence of copper in raw paint reduces the size of nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luster
  • Metallic shine
  • paint
  • Firing
  • SEM-EDS
  • FE-SEM