تهیه پوشش ضدبازتاب لیزر با استفاده از ترکیبات کربن متخلخل

نویسندگان

1 دانشکده علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، شاهین‌شهر

2 دانشکده علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

3 دانشکده علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

کاهش بازتابش لیزر به عنوان یک پدافند مؤثر برای محافظت از افراد و تجهیزات حساس حایز اهمیت است. مهم‌ترین استراتژی برای کاهش آسیب‌های تابش لیزر، کاهش میزان بازتابش آن از سطوح است. در این تحقیق از روش‌های ایجاد تخلخل در ساختار رنگدانه برای دستیابی به پایین‌ترین درصد بازتابش و ساخت پوشش‌های ضدبازتاب لیزر استفاده شده است. رنگدانه‌های کربنی متخلخل CMK-1 و CMK-3 تهیه شده و با روش‌های XRD، FE-SEM و DR-UV-Vis-NIR ارزیابی شدند. پوشش حاوی این رنگدانه‌ها روی بستر آلومینیمی اعمال شد و خواص عمومی رنگ و طیف بازتابش پراکنده آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت میزان بازتابش آن در برابر لیزر 532 نانومتر از فواصل مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد که این پوشش‌ها نقش مؤثری در کاهش بازتابش لیزر تابیده شده ایفا می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of the Antireflective Coating for Laser Using the Porous Carbon Materials

نویسندگان [English]

  • K. Ghani 1
  • Mohammad Jafari 2
  • S.A.Asghar Asgari 3
1 Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology
3 Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

The reduction of laser reflectivity is important as an effective defense to protect people and sensitive equipment. Reducing the reflectivity of surfaces is the most important strategy for decreasing the damages of laser radiation. In this research, the porous pigments are prepared to achieve the lowest percentage of reflection which were used to fabricate antireflective coatings for laser radiation. The porous carbon pigments containing CMK-1 and CMK-3 were prepared and the resulting black pigments were characterized using XRD, FE-SEM and DR-UV-Vis-NIR. The prepared paints were applied on aluminum substrate and the general tests of paints were investigated. The laser reflectivity was evaluated at wavelength of 532 nm that shows these coatings are effective antireflective coating for laser beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antireflective Coating
  • Laser
  • Porous carbon
  • CMK-1
  • CMK-3