دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1395 
بررسی تأثیر افزودنی عسل بر روی مرکب سنتی ایرانی

صفحه 43-54

زهرا سلطانی؛ حمید فرهمند بروجنی؛ عباس عابد اصفهانی