تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق پس از ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن به روش پلیمریزاسیون در محل، از آن برای حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگزای اسید قرمز 14 تحت تابش نور مرئی استفاده شد. آزمایش‌های SEM و XRDبرای بررسی ساختار نانوکامپوزیت انجام شد. در طی آزمایشات، غلظت اولیه ماده رنگزا، مقدار نانوکامپوزیت، pH و دما جهت رسیدن به شرایط بهینه بررسی شد. تحت شرایط بهینه غلظت نانوکامپوزیت برابرgr/l 0.6، غلظت اولیه ماده رنگزا mg/l 80، pH حدود 7 و دمای واکنش 25 درجه سانتی‌گراد، 98 درصد ماده رنگزا پس از 150 دقیقه حذف و پیوندهای اصلی ماده رنگزا شکسته شدند. بالغ بر 95 درصد COD نیز پس از 300 دقیقه حذف شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimum Conditions for Photocatalytic Dye Removal by Polyaniline/Graphene Nano-Composite Under Visible Light Irradiation

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadizad 1
  • H. Ganjidoust 2
  • B. Ayati 2
1 Environmental Engineering Faculty, Tarbiat Modares University
2 Environmental Engineering Group, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this research polyaniline/Graphene nano-compoite has been prepared through in situ polymerization and was used as a photocatalist to degrade acid red 14 dye under visible light irradiation. SEM and XRD tests were used to characterize the morphological properties of nano-composite. The effect of different parameters such as initial dye concentration, nano-composite dosage, pH and temperature on the activity of the nano-composite towards the degradation process was investigated. The optimum efficiency of 98 percent and breaking of the main bonds of dye molecule was happened under dye concentration of 80 mg/L, PANI/Gr dosage of 0.6 gr/L, pH=7 and T= 25 oC after 150 min irradiation time. Over 95 percent of COD was also removed after 300 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Photocatalytic
  • Polyaniline/Graphene nano-composite
  • Dye removal
  • Acid Red 14