تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعة شیشه‌های رنگی ارسی‌های دورة صفوی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 بخش انرژی و معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، تکمیل مطالعات پیشین درمورد دلایل استفاده از شیشه‌های رنگی در معماری سنتی ایران است. روش تحقیق تلفیقی از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی، برداشت میدانی و محاسبات عددی است. ابتدا طیف عبوری از نمونه شیشه‌های رنگی و ساده به‌وسیلة دستگاه طیف‌سنج اندازه‌گیری شد، سپس درصد استفاده از هر رنگ شیشه در مجموعه ارسی‌ها با برداشت میدانی تعیین شد و درنهایت شاخص‌های مربوط به تابش عبوری از هریک از ارسی‌ها باتوجه به مشخصات نوری شیشه‌های منفرد و درصد استفاده از هر نوع شیشه در هر ارسی محاسبه شد. نتایج نشان داد انتخاب نوع شیشه در ارسی‌ها به‌صورتی بوده که بیش از آن‌که موجب کاهش عبور نور مرئی یا انرژی تابشی عبوری شود، عبور طول‌موج‌های مخرب برای پوست و سایر مواد و مصالح موجود در فضای داخلی ساختمان را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Criteria of Solar Trasmittance from Stained Glasses Used in Some of the Orosis from Safavid Dynasty

نویسندگان [English]

  • M. Haghshenas 1
  • M. R. Bemanian 1
  • Z. Ghiabaklou 2
1 Faculty of Art, Tarbiat Modares University
2 Department of Energy and Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

This research aims to complete previous studies on advantages of stained glass used in traditional Persian architecture. A research method combined of laboratory measurements, field surveys and numerical calculations was employed. Firstly, spectral transmittance of glazing samples were measured by spectrophotometer. Next, percentage of using each glass in each Orosi window were specified by field surveys; ultimately, the solar transmittance factors of each Orosi window were quantified based on the optical characteristics of individual glass samples, and percentage of using each of them in the Orosi window. The results indicated that although Orosi windows decrease transmission of visible light, but they reduce transmission of wavelengths harmful to human skin and damaging for materials, more than the reduction of visible light transmittance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stained glass
  • Orosi
  • Spectral transmittance
  • Visible transmittance
  • Skin damage Factor
  • CIE damage factor