‌ بررسی تاثیر کانی‌ساز NaF بر ویژگی‌های رنگدانه هماتیت-زیرکن در روش سل-ژل

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه پژوهشی رنگدانه‌های معدنی و لعاب، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

3 واحد تحقیق و توسعه، شرکت ایفا سرام

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش سل- ژل و مواد اولیه الکوکسیدی و نمک نیترات آهن رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن سنتز شده و در ادامه جهت کاهش دمای کلسینه‌کردن و بررسی تاثیر کانی‌ساز بر ویژگی‌های آن، اثر کانی‌سازNaF بر کیفیت رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت. کانی‌ساز به مقدار 0.2 مول در مرحله تهیه سل افزوده شد. پودر حاصله از روش سل- ژل در حضور کانی‌ساز و بدون کانی‌ساز در دماهای مختلف از 650 تا °C 1400 کلسینه گردیدند. ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی و رنگی نمونه‌های تهیه شده با استفاده از آزمون‌های XRD،FTIR ،STA ، SEM و CIELab مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که افزودن کانی‌ساز باعث کاهش دمای بلوری شدن فازهای اولیه و در نتیجه دمای کلسینه‌کردن نهایی می‌گردد اما کانی‌ساز با سازوکار درشت کردن ذرات هماتیت تأثیر منفی بر روی کیفیت رنگدانه می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of NaF Mineralizer Effect on Properties of Hematite-Zircon Pigment in Sol-Gel

نویسندگان [English]

  • H. Heydari 1
  • R. Naghizadeh 1
  • M. Hosseini Zori 2
  • S. Sabzkari 3
1 Department of Metallurgy and Material Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Department of Inorganic Pigments and glazes, Institute for Color Science and Technology
3 Research and Development unit, IFA Ceram Company
چکیده [English]

In the present work, in order to decrease the calcination temperature and appraisal of mineralizer effect on final color properties of Hematite-Zircon pigment, the effect of NaF on pigment properties investigated. Mineralizer with 0.2 mole content added to pigment in solution preparation stage. The products of the sol-gel reaction with and without mineralizer were calcinated in different temperature from 650 to 1200°C. The structural, morphological and color characteristics of samples were determined by XRD, SEM, FTIR, STA and CIELab spectroscopy investigations. The results indicate that decrease of heat-treatment temperature with NaF mineralizer addition, despite the fact that addition of mineralizer do not have appropriate effect on color properties of pigment. The mineralizer with increasing the particle size of hematite have a negative effect on the pigment properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineralizer
  • Sol-Gel
  • pigment
  • Hematite-Zircon