بررسی تأثیر افزودنی عسل بر روی مرکب سنتی ایرانی

نویسندگان

دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

عدم مرغوبیت مرکب‌های معاصر باعث می‌شود که آثار ارزشمند خوشنویسان پس از گذشت مدت زمانی دچار آسیب‌های فراوانی شود. بنابراین، در مبحث حفاظت پیشگیرانه، آثار خوشنویسی با اهمیت می‌باشد و حفاظت از این آثار ضروری ست. از آنجا که کارهای پژوهشی صورت گرفته در این زمینه هنوز زوایای پنهان فنون ساخت مرکب را آشکار نکرده پس، پژوهش در این زمینه امری لازم و ضروری ست. آنچه در این پروژه مورد کنکاش قرار می‌گیرد بررسی تأثیر افزودنی عسل بر روی مرکب سنتی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی (شیمیایی و فیزیکی) است و اینکه: عسل چه تأثیراتی بر روی مرکب خوشنویسی دارد؟ بویژه مقدار آن بر کیفیت مرکب تولیدی چه تأثیری دارد؟ همچنین چه تفاوت‌هایی از لحاظ چشمی میان مرکب حاوی بست عسل، مرکب حاوی بست صمغ عربی و مرکب حاوی بست صمغ عربی و عسل وجود دارد؟ در این پژوهش پس از ساخت سه نمونه مرکب مشکی با استفاده از رساله‌های کهن، پیرسازی تسریع‌شده شامل آزمون‌های نور، کپک و دما بر روی نمونه‌ها بر طبق استاندارد انجام شد؛ سپس با استفاده از دستگاه pH سنج و رنگ‌سنج، نمونه‌هاpH -سنجی و رنگ‌سنجی شدند. پس از بررسی شیمیایی، به بررسی ویژگی‌های فیزیکی نمونه‌ها از جمله کشش، پوشش، براقیت پرداخته شد. پس از بررسی‌های آزمایشگاهی معلوم شد، که افزودن عسل به مرکب نه تنها بر دوام مرکب می‌افزاید، بلکه از رنگ پریدگی، ریزش مرکب، و حتی از خوردگی کاغذ در طول زمان جلوگیری می‌کند. افزون بر این، کاربست نسبتی مناسب از عسل و صمغ عربی؛ براقیت، پوشش‌دهندگی وحجم دهندگی مرکب بر روی کاغذ را بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Honey Additive on Iranian Traditional Ink

نویسندگان [English]

  • Z. Soltany
  • H. Farahmand Borujeni
  • A. Abed- Esfahani
Faculty of Restoration, Art University of Isfahan
چکیده [English]

Low quality current inks cause serious damages to valuable works of calligraphist after a while. Therefore, preventive protection of calligraphic works is of importance and it is essential to protect such works. Since former researches that have been done in this field did not reveal hidden aspects of ink construction, it seems necessary to do more investigation in this respect. The present study tried to investigate the impact of additive honey on Iranian traditional ink through (chemical and physical) laboratory techniques, and to answer questions such as how does additive honey affect calligraphy ink? Especially how does quantity of honey affects inks quality? And also what visual differences can be seen between honey-binder ink, gum Arabic binder ink and gum Arabic plus honey binder ink? In this study, after producing three samples of black ink using old books, according to the standards artificially accelerated aging including light, mold, and temperature tests were done on the samples. Then, pH and color of the samples were measured using a pH-meter and a colorimeter. After chemical examinations, the physical properties of samples, including viscosity, coverage and glossoness had been evaluated. The results showed that adding honey, not only increases the durability of ink, but also prevent it from fading, bleeding and even prevent the corrosion of the paper during the time. Additionally, a binder made up of proper proportion of honey and gum Arabic, improves glossiness and coverage of the ink on the paper surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Additive
  • honey
  • Iranian traditional ink
  • Calligraphy