کلیدواژه‌ها = رنگزا
ارزیابی سازوکار رنگ‌زدایی پساب رنگی دوجزئی طی فرآیند تصفیه در پیل سوختی میکروبی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-159

محمد کنف چیان؛ بابک نوروزی؛ مجتبی اکبری دوگلسر


مطالعه رنگبری زیستی رنگزاهای زانتان، با استفاده از لاکاز اسپوری براساس طیف‌سنجی لیزری

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 205-214

زینب صابری؛ سهیل شریفی؛ علی مخدومی؛ الهه اسدی؛ خلیل علیزاده