اندازه‌گیری غلظت رنگ در محلول‌های دوجزیی به روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

در مقاله حاضر از روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی به منظور تعیین غلظت اجزای مخلوط‌های مختلف دوتایی از سه رنگزا با رنگ‌های زرد، سرخ و قرمز استفاده گردید. در روش مشتقی پیشنهادی، از اختلاف مقادیر طیف جذبی نسبی به دست آمده در دو اکسترمم همسایه ( مقدار پیک تا پیک) جهت پیشگویی غلظت مواد رنگزا استفاده شد. مقادیر متوسط فاکتور بازیابی، خطای مطلق و خطای نسبی پیشگویی غلطت در نمونه‌های مختلف دوتایی تهیه شده در این تحقیق با استفاده از روش معمول به ترتیب 82/112، 00622/0 و 693/22 و با استفاده از روش مشتقی ارائه شده 287/99، 00033/0 و 118/1 بوده‌اند. با توجه به نتایج حاصله، روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی در پیشگویی غلظت اجزای مخلوط‌های دوتایی مواد رنگزا نسبت به روش معمولی از دقت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Dye Content in Bicomponent Dye Mixturers by Ratio Spectra Derivative Method (peak to peak)

نویسندگان [English]

 • E. Karami
 • A. Shams-Nateri
Textile Engineering Department, University of Guilan
چکیده [English]

In the present work, ratio spectra derivative method (p-p) was used in order to determine the dye contents in different bicomponent dye mixtures prepared with three dyes of yellow, scarlet and red colors. The difference between neighboring extremmum values at derivative ratio spectra of bicomponent mixtures of the dyes were used for determination of dye content. The obtained recovery factor, absolute error and relative error by using the proposed derivative technique and normal methods were 99.287, 0.000033, 1.118 and 112.82, 0.00622, 22.693 respectively. The analysis of obtained results via the proposed derivative and normal methods show higher accuracy of the developed method in determination of bicomponent dye solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dye
 • concentration
 • Ratio spectra derivative method (peak to peak)
 • Determination
 • Overlapping
 1. N. M. Gary, Modern concepts of color and appearance. Science Publishers Inc., U.S.A. 2000, 232-4.
 2. T. Owen, Fundamentals of Uv-visible, Spectroscopy. Primier. Algient technologies, 2000, 2-28.
 3. Varian instruments at work, application of derivative spectrophotometry UV-31., (1984), 1-33.
 4. C. B. Ojeda, F. S. Rojas, Recent developments in derivative ultraviolet/visible Absorption spectrophotometry. Anal. Chim. Acta. 518(2004), 1–24.
 5. Varian instruments at work, application of derivative spectrophotometry UV-38., 1986, 1-52.
 6. J. Karpinska, Derivative spectrophotometry-recent applications and directions of developments. Talanta. 64(2004), 801-822.
 7. A-AY. El. Sayed, NA. El Salem, Recent developments of derivative spectrophotometry and their analytical application. Anal. Sci. 21(2005), 595-695.
 8. G. Talsky, Derivative Spectrophotometry. VCH, WEINHEIM. first edition, 1994, 24-26.
 9. A. Savitzky, M. J. E. Golay, Smoothing and differentiation of data by simplified least square procedures. Anal. Chem. 36. (1964), 1627-1639.
 10. S. Altinoz, S. Toptan, Determination of Tartrazine and Ponceau-4R in Various Food Samples by Vierordt’s Method and Ratio Spectra First-Order Derivative UV Spectrophotometry. J. Food Compos. Aanal. 15(2002), 667–683.
 11. S. Altinoz, S. Toptan, Simultaneous determination of Indigotin and Ponceau-4R in, food samples by using, vierordt’s method, ratio spectra first order derivative and derivative UV spectrophotometry, J. Food Compos. Anal. 16(2003), 517–530.
 12. L. El-Gindy, A. Ashour, L. Abdel-Fattah, M. M. Shabana, Spectrophotometric determination of benazepril hydrochloride and hydrochlorothiazide in binary mixture using second derivative of the ratio spectra and chemometric methods. J. Pharmaceut. Biomed. Anal. 25(2001), 299–307.
 13. J. J. Nevado, J. R. Flores, C. G. Cabanillas. M. J. V. Llerena, A. C. Salcedo, Resolution of ternary mixtures of Tartrazine, Sunset yellow and Ponceau 4R by derivative spectrophoto-metric ratio Spectrum-zero crossing method in commercial foods. Talanta. 46(1998), 933-942.
 14. J. J. Nevado, C. G. Cabanillas, A. M. C. Salcedo, Simultaneous spectrophotometric determination of three food dyes by using the first derivative of ratio Spectra. Talanta. 42(1995), 2043-2045.
 15. J. J. Berzas. J. R. Flores, M. J. V. Llerena, N. R. Farias, Spectrophotometric resolution of ternary mixtures of Tartrazine, Patent Blue V and Indigo Carmine in commercial products. Anal. Chim. Acta. 391(1999), 353-364.
 16. M. Pernarowski, A. M. Knevel, J. E. Christian, Application of absorbency ratios to the analysis of pharmaceuticals I. Theory of the analysis of binary mixtures. J. Pharmaceut. Sci. 50 (1961), 943–945.
 17. F. Yokoyama, M. Pernarowski, Application of absorbency ratios to the analysis of pharmaceuticals III. Simultaneous analysis of aminophyline and phenobarbital. J. Pharmaceut. Sci. 50(1961), 953–957.
 18. F. Salinas, J. J. Berzas, A. E. Monsilla, Mixtures of chromophores with overlapped spectra on the basis of the first derivative of the ratio of the spectra. Talanta. 37(1990), 347-351.