مطالعه رنگبری زیستی رنگزاهای زانتان، با استفاده از لاکاز اسپوری براساس طیف‌سنجی لیزری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تاکنون روش‌های گوناگونی جهت تصفیه پساب‌های صنایع از مواد رنگزا مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، حذف دو رنگزای زانتان به کمک آنزیم لاکاز مورد بررسی قرار گرفته است. لاکازها از جمله آنزیم‌های اکسیدکننده‌ای هستند که به دلیل دارا بودن طیف گسترده سوبسترا، در پژوهش‌های زیادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از توانایی‌های لاکازها، رنگبری رنگ‌های مصنوعی می‌باشد. در این پژوهش، حذف دو رنگزای اریتروسین B و رودامین G6 که عضو دسته زانتان‌ها هستند و همچنین رنگزای قرمز خنثی، به وسیله‌ آنزیم لاکاز اسپوری سویه‌ی KC2 از باکتری باسیلوس (Bacillus sp) در مدت زمان تقریبی 24 ساعت، با بهره‌گیری از روش‌های طیف‌سنجی، اسپکتروفلوریمتری و روبشگر- zمورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش روبشگر- zنشان دهنده حذف اریتروسین B از حلال آبی به میزان 45.7 %، رودامین G6 به میزان 49.1% و قرمز خنثی، 68.5 % بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Bio-decolorization of Xanthene Dyes Using Spore Laccase Based on Laser Spectroscopy

نویسندگان [English]

 • Z. Saberi 1
 • S. Sharifi 1
 • A. Makhdoumi 2
 • E. Asadi 2
 • kh. Alizadeh 1
1 Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Various methods have been used to treat industrial effluents from dyes. In this study, the removal of two xanthene dyes using laccase enzyme was investigated. Lacases are oxidizing enzymes and have been studied in many studies due to their wide range of substrates. One of the capabilities of laccase is the bleaching of synthetic dyes. In this study, the removal of two dyes, erythrosine B and rhodamine 6G, which are members of the xanthene group, as well as neutral red dye by spore laccase from Bacillus sp KC2 in approximately 24 hours using spectrophotometry, Spectrofluorometry and Z-scan methods were studied. The results of Z-scan showed removal of erythrosine B from aqueous solvent by 45%, rhodamine 6G by 49% and neutral red by 68%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decolorization
 • Dye
 • Z-scan
 • Laccase
 1. Abo-Farha, Photocatalytic degradation of monoazo and diazo dyes in wastewater on nanometer-sized TiO2, J. Am. Sci. 6(2010), 42-130.
 2. C. Apostol, L. Pereira, R. Pereira, M. Gavrilescu, M. M. Alves, Biological decolorization of xanthene dyes by anaerobic granular biomass. Biodegrad. 23(2012), 725-737.
 3. Baban, A. Yediler, N. K. Ciliz, Integrated water management and CP implementation for wool and textile blend processes. Clean-Soil Air Water. 38(2010), 84-90.
 4. Robinson, G. McMullan, R. Marchant, P. Nigam, Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresour. Technol. 77(2001), 247-255.
 5. Wang, L. Lu, S. Zhu, Y. Li, W. Cai, The phototoxicity of xanthene derivatives against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Saccharomyces cerevisiae. Curr. Microbiol. 52(2006), 1-5.
 6. J. Lewis, Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials, 5 Volume Set, 12th Edition, New York, 2012.
 7. L. Singh, P. K. Singh, R. P. Singh, Enzymatic decolorization and degradation of azo dyes–A review, Int. Biodeterior. Biodegrad. 104(2015), 21-31.
 8. Abadulla, T. Tzanov, S. Costa, K.-H. Robra, A. Cavaco-Paulo, G. M. Gübitz, Decolorization and detoxification of textile dyes with a laccase from Trametes hirsuta, Appl. Environ. Microbiol. 66(2000), 3357-3362.
 9. Kandelbauer, O. Maute, R. W. Kessler, A. Erlacher, G. M. Gübitz, Study of dye decolorization in an immobilized laccase enzyme‐reactor using online spectroscopy. Biotechnol. Bioeng. 87(2004), 552-563.
 10. Milanchian, H. Tajalli, A. G. Gilani, M. Zakerhamidi, Nonlinear optical properties of two oxazine dyes in aqueous solution and polyacrylamide hydrogel using single beam Z-scan. Opt. Mater. 32(2009), 12-17.
 11. Pourtabrizi, N. Shahtahmassebi, A. Kompany, S. Sharifi, Enhancement of linear and non-linear optical properties of erythrosin b by nano-droplet. Opt. Quantum Electron. 50, 1-15, 2018.
 12. Vahedi, S. Sharifi, K. Alizadeh, O. Marti, M. Amirkhani, Enhancement of nonlinear optical response and fluorescence spectra of cationic neutral red by anionic surfactant. Opt. Quantum Electron. 50(2018), 24.
 13. ا. ش. آبادی, جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دستگاه گوارش لارو سوسک سرشاخه خوار Osphranteria coerulescens و سایر محیط‌های واجد لیگنین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، شهریور 1394
 14. A. Shamsabadi, A. Azarpour, A. Makhdoumi, S. Sharifi, Z-Scan and Absorption Study of Crocin and Rhodamine B Decolorization by Bacterial Laccase. J. Fluoresc. 28(2018), 1093-1103.
 15. Zheng, Y. Chi, H. Yi,. Shao, Decolorization of Alizarin Red and other synthetic dyes by a recombinant laccase from Pichia pastoris. Biotechnol. Lett. 36(2014), 39-45.
 16. Claus, G. Faber, H. König, Redox-mediated decolorization of synthetic dyes by fungal laccases. Appl. Microbiol. Biotechnol. 59(2002), 672-678.
 17. N. Krylov, A. B. Chebotareva, Peroxidase‐catalyzed co‐oxidation of indole‐3‐acetic acid and xanthene dyes in the absence of hydrogen peroxide. FEBS lett. 324(1993), 6-8.
 18. Chan, B. Jinghua, L. Youqi, L. Lin, Identification and properties of xanthene dye decolorization of Aspergillus wentii wehmer HD- (1). Jun wu xi Tong.18(1999), 67-72.
 19. Lan , High efficient degradation of dyes with lignin peroxidase coupled with glucose oxidase.  J. Biotechnol. 123(2006), 483-490.
 20. Khammuang, R. Sarnthima, "Mediator-assisted Rhodamine B decolorization by Tramates versicolor laccase. Pak. J. Biol. Sci. 12(2009), 616-623.
 21. Jadhav, S. Kalme, S. Govindwar, Biodegradation of methyl red by Galactomyces geotrichum MTCC 1360, Int. Biodeterior. Biodegrad. 62(2008), 135-142.
 22. C. Kalyani, P. S. Patil, J. P. Jadhav, S. P. Govindwar, Biodegradation of reactive textile dye Red BLI by an isolated bacterium Pseudomonas sp. SUK1, Bioresour. Technol. 99(2008), 4635-4641.
 23. Saratale, G. Saratale, J. S. Chang, S. Govindwar, "Decolorization and biodegradation of textile dye Navy blue HER by Trichosporon beigelii NCIM-3326". J. Hazard. Mater. 166(2009), 1421-1428, 2009.
 24. ع. ا. دهنوخلجی، بررسی حذف ماده رنگزای متیل سبز با استفاده از نانوذرات اکسید نیکل. نشریه علمی علوم و فناوری رنگ. (1400)15، 77-71.
 25. م. مهریزی، ز. شاهی، مطالعه عوامل مؤثر بر حذف فلزات سنگین از پساب با استفاده از مواد جاذب (زیستی-طبیعی). نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ. (1398)9، 26-15.
 26. ع. غلامی آکردی،  س. هژیر بهرامی،  م. آرامی،  ن. نورمحمدی، حذف رنگزای کاتیونی از پساب های نساجی با استفاده ازنانوذرات مغناطیس و الکترودهای کربنی اصلاح شده با اکسیدگرافن احیا شده به روش الکتروفنتون ناهمگن. نشریه علمی علوم و فناوری رنگ. (1400)15، 11-1.