بررسی اثر پارامترهای کلیدی بر رنگبری رنگزای ایندیگوکارمین با استفاده از روش UV/H2O2/Aeration

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) از فرآیندهای مؤثر در تصفیه آب آلوده به انواع آلاینده‌های آلی مضر می‌باشند. در این تحقیق رنگبری ماده رنگزای ایندیگوکارمین (Acid Blue 74) با فرآیند UV/H2O2/Aeration در یک راکتور فوتوشیمیایی ناپیوسته مجهز به لامپUV(15w) و دمنده هوا مطالعه شد. رنگبری در یک زمان کوتاه کامل شده و با توجه به غلظت AB74 از یک سینتیک مرتبه اول پیروی می‌کند. سرعت رنگبری به وسیله آنالیز اسپکتروفوتومتری در ماکزیمم طول موج جذب رنگزا، بررسی شد. تأثیر پارامترهای کلیدی از جمله غلظت ابتدایی H2O2، pH وغلظت ابتدایی رنگزا روی درصد رنگبری مطالعه گردید. نتایج نشان می‌دهد که سرعت رنگبری با افزایش غلظت H2O2 تا mol.L⁻¹0294,0 افزایش می‌یابد. بیشترین سرعت رنگبری در 3pH= بوده و سرعت آغازین واکنش با افزایش غلظت ابتدایی رنگزا تا M5-10×43,6 افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Key Operating Parameters on Decolorization of Indigo Carmine Dye by UV/H2O2/Aeration Process

نویسندگان [English]

  • R. Marandi 1
  • M.E. Olya 2
  • Y. Akhi 3
1 Department of Environmental Engineering, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Advanced Oxidation Processes (AOPs) are the effective processes in treatment of the various wastewaters contaminated with hazardous organic pollutants. In this work, decolorization of Acid Blue 74 in the UV/H2O2 process by using a batch photochemical reactor equipped with a 15 W low pressure mercury lamp (Osram) and aeration system as stirrer was studied. At the short time decolorization was complete and follows first order kinetic with respect of dye concentration. The rate of decolorization at the maximum absorption wavelength was monitored with spectrophotometric analysis. Effect of the important parameters such as initial concentration of H2O2, pH and initial concentration of dye on the dye decolorization was studied. It was found that the rate of decolorization increase with increase in H2O2 concentration up to 0.0294 mole.L⁻¹. The great rate of decolorization observed at the pH=3. With increasing the initial concentration of the dye up to 6.43×10-5M, initial reaction rate was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decolorization
  • Advanced oxidation processes
  • Industrial Wastewaters
  • Dye