دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1395 
سنتز آبی نقاط کوانتومی تلورید روی با استفاده از سدیم تلوریت

صفحه 129-136

علیرضا سلیمانی؛ ابوالقاسم نورمحمدی؛ محمد حسن یوسفی