حذف مواد رنگزای راکتیو با استفاده از پرتو فرابنفش/ پراکسید هیدروژن/ نانو لوله‌های کربنی چنددیواره

نویسندگان

1 دانشکده نساجی، داشنگاه یزد

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

در این تحقیق حذف مواد رنگزای راکتیو با ساختارهای مختلف با استفاده از نانو لوله‌های کربنی چنددیواره (MWCNTs) به همراه پراکسید هیدروژن در حضور پرتو فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. سرعت جذب تحت مهم‌ترین عوامل فرآیند (غلظت اولیه ماده رنگزا، نمک و pH) بررسی شد. نتایج جذب ماده رنگزا توسط دستگاه طیف‌سنج نشان داد که با افزایش غلظت ماده رنگزا با مقدار بهینه نانو لوله‌های کربنی g/l 0.2 و 4=pH میزان حذف ماده رنگزا بصورت محسوسی کاهش یافته است. همچنین با افزایش مقدار نمک درصد رنگبری به تدریج کاهش یافته است. نتایج مربوط به حذف COD نشان داد حضور پراکسید هیدروژن در برابر اشعه فرابنفش باعث تخریب ماده رنگزا و تولید آلاینده می‌گردد. نتایج ثابت تصحیح R2 نشان داد که داده‌های به‌دست آمده برای این مواد رنگزای راکتیو با مدل ایزوترم جذب لانگ میور مطابقت خوبی دارد. علاوه بر این، سینتیک جذب مواد رنگزای انتخابی باتوجه به ثابت تصحیح آنها از مدل شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Removal of Reactive Dyes Using UV/H2O2/MWCNTs

نویسنده [English]

  • Mohammad Khajeh Mehrizi 2
1
2 Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

In this study, decoloration of reactive dyes with different structures has been discussed by using Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) and hydrogen peroxide under UV radiation. Adsorption rate was investigated under various parameters (initial dye concentration, salt and pH). The dye removal results has been significantly decreased by increasing of dye concentration with the optimal value of carbon nanotubes (0.2 g/l) and pH=4. Also, by raising the salt dosage, the dye removal is gradually reduced. The COD removal results indicated that the hydrogen peroxide under UV radiation causes degradation color and producing pollutant. The results of coefficient constant R2 showed that the dye adsorption of this reactive dyes were correlated reasonably well by Langmuir isotherm. Moreover, the kinetic of this dyes according to their coefficient constant followed the second-order pseudo model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive dye removing
  • H2O2/multiwalled carbon nanotubes
  • Adsorption Isotherm
  • Adsorption Kinetic