اثر نانوسیلیکا در افزایش چسبندگی چسب‌های فشار حساس اکریلیکی بر روی سطح پلی‌پروپیلن آمایش شده با روش پلاسما در نقطه بهینه

نویسندگان

1 Islamic Azad University, Tehran South Branch، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب

3 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق تاثیر عملیات پلاسما و درصد نانو ذرات سیلیکا با استفاده از روش آماری تاگوچی بر روی چسبندگی چسب‌های فشار حساس بر روی فیلم‌های پلی‌پروپیلن بررسی شد. متغیرهای انتخابی در عملیات پلاسما شامل زمان، توان و نوع گاز هر کدام در سه سطح در نظر گرفته شدند. گروه‌های عاملی ایجاد شده بر روی سطح با استفاده از روش ATR-FTIR شناسایی شد. همچنین میزان حکاکی حاصله بر روی سطوح توسط آزمون‌های SEM و AFMمورد بررسی قرار گرفت. آمایش سطحی انجام شده توسط روش تاگوچی تحلیل و بالاترین استحکام چسبندگی در زمان 7 دقیقه، توان 100وات و گاز آرگون به دست آمد. سپس مقادیر مختلفی از نانو ذرات سیلیکا به چسب اکریلیکی اضافه و بر روی سطح مورد نظر اعمال شد. آزمون استحکام چسبندگی با روش استحکام پوستی بررسی و نتایج حاصله حاکی از آن بود که بهترین استحکام مر بوط به افزایش 0.5 درصد ذرات نانوسیلیکا به چسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nano Silica on Acrylic Pressure Sensitive Adhesive Applied on Plasma Treated PP Surface Using Taguchi Method

نویسندگان [English]

  • A. Moazen 1
  • Mohammadreza Kalaee 2
  • M. Khorasani 3
1 Department of Polymer Engineering, گروه مهندسی پلیمر
2 Department of Polymer Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Color and Polymer Research Center, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

This study was designed to investigate the effect of nano silica particles on the pressure-sensitive acrylic adhesive bonding on polypropylene film. In this work, the effect of plasma treatment on polypropylene films was examined. Selected variables including plasma treatment time, power and gas type at three levels were considered. Results were analyzed by Taguchi method and optimum condition of high adhesive strength at 7 minutes, power of 100 W and argon gas was obtained. Then varying amounts of silica nanoparticles were added to the acrylic adhesive. Adhesion strength test method was evaluated and the results showed that the strength increases to maximum value at 5.0 weight of nano silica. Functional groups on PP surface following plasma treatment were also detected using ATR- FTIR method; moreover, the etching condition of the surface was examined by both SEM and AFM methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma
  • polypropylene
  • Pressure-sensitive adhesive
  • optimization
  • nano-silica