دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 67، فروردین 1403 
استخراج و مطالعه کاربرد ضایعات میوه سنجد به‌عنوان دندانه طبیعی در رنگرزی الیاف پشم

صفحه 1-9

مژگان حسین‌نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ شهید عدیل؛ علیرضا محمودی نهاوندی