دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 66، بهمن 1402 
تحلیل آماری و ارزیابی خطر سلامت فلزات سنگین موجود در برندهای رژ لب در بازارهای ایران

صفحه 341-363

شهره روحانی؛ کمال الدین قرنجیگ؛ علیرضا محمودی نهاوندی؛ سید مسعود اعتضاد